for bad bots

Contemporary Ink: Li Huayi, Wang Tiande, Zheng Chongbin and Lu Chuntao