for bad bots

Going Outside: Kunlin He and Yi Xin Tong